Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Du er her >
Dreng der graver

Her graver vi

Her på siden kan du følge med i vores gravearbejder.

Overskrift

Korsør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode 

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Fjernvarme i Korsør og på Halsskov
Nyhedstekst

I forbindelse med at vi udvider fjernvarmeområdet, sådan at der nu også kommer fjernvarme på Halsskov er der en række forarbejder, der skal udføres. Det betyder, at vi nu går i gang med fjernvarmearbejder på Korsørsiden.


Vi er i fuld gang med at lægge de transportrør, der skal transportere fjernvarme fra det kommende varmeværk -  der er under opførsel ved motorvejen - rundt til kunderne på Halsskov, samt forbinde Korsørsiden med varmecentralen på Gasværksvej.


Det betyder, at vi i de kommende 2-3 måneder, har en del aktiviteter på Korsørsiden – det vil sige fra P-plads ved Føtex og videre via Havnegade og Jens Baggesens Gade frem til Birchnersgade og frem til varmecentralen på Gasværksvej.


Arbejderne vil blive begynder på P-pladsen ved Føtex og frem mod Gasværksvej. Arbejderne medfører, at de berørte strækninger helt eller delvist vil være lukket i perioder. Arbejderne ved Baggesensskolen er planlagt udført i juli 2018, hvor børnene er på velfortjent sommerferie.


Arbejdet med opførelse af det nye varmeværk ved motorvejen er også i fuld gang og skrider planmæssigt frem. Vi ved godt, at det nok er irriterende, når vi går i vejen, men vi gør alt, hvad vi kan for genere mindst muligt. Det kan ikke imidlertid ikke undgås at trafikken bliver berørt i perioder. Til gengæld skal det nok blive godt, når fjernvarmen lander på Halsskov.


Lige nu er situationen som følger:

Vi er ved at sammenkoble de rør, som er ført fra nye værk via Byparken mv. til de rør, der sidste år blev ført under havnen. Herefter er planen, at vi starter op på Korsørsiden 6. juni 2018 og arbejder os frem mod Gasværksvej.

Vi har stor fokus på, at der i videst mulige omfang kan opretholdes afgang fra den enkeltes matrikel i udførelsesfasen, samt minimere ulemperne for beboere.


Når det gælder information til borgere, så er det i praksis kommunen, der som vejmyndighed skal informere. Der er i forbindelse med opstart af projektet informeret ”bredt” og løbende mere områdespecifikt. 

Overskrift

Skælskør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode 

 • Ingen større anlægsarbejder i øjeblikket
Hent en anden nyhed:
Overskrift

Slagelse - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Fjernvarmeudvidelse og kloakering 2016-2018
Nyhedstekst

Udvidelse af fjernvarmeområdet og separatkloakering i Slagelse
Opdateret 24. august 2018
 

Følgende arbejder udføres i 2018:

 • Klostergade
 • Slotsvænget
 • Priorgade
 • Ridehusvej


 Vi forventer at arbejdet vil være afsluttet medio oktober måned 2018 hvorefter der kun mangler udførelse af slidlag som udføres i foråret 2019.
  

Vi er nu kommet godt i gang med udførelse af slidlag på veje og fortove for de ledningsarbejder som blev udført i 2016 og 2017.
 
 

Der er nu udført slidlag på veje og fortov på følgende veje:
 

 • Birkevænget, mindre reparation i en enkelt indkørsel mangler
 • Teglværksvej, Forsegling af enkelte samlinger mangler
 • Teglparken, Forsegling af enkelte samlinger mangler
 • Slotsalleen  
 • Del af Herthalund som afsluttes i uge 35
 • Kongelyset.
 • Gækkelundsvej. Del af fortov og del af vej fra afspærringsbomme og mod Bjergbygade mangler.
 • Irisvej  
 • Astersvej
 • Del af Bjergbygade som afsluttes i uge 35  


 

I uge 35 udføres slidlag på vej og asfaltfortov på følgende veje:
 

 • Resterende del af Herthalund
 • Resterende fortov og cykelsti på Bjergbygade
 • Slidlag på Hansensvej som afsluttes i uge 35
   

Afstribning med angivelse af vigepligt (Hajtænder) og fodgængerfelter er o store træk udført. Der mangler bla. hajtænder i T kryds på Birkevænget.

Der kan forekomme mindre fejlretning af slidlaget senere.

Vejene er løbende blevet gennemgået og det kan blive nødvendigt med fejlretning af slidlaget på grund af konstaterede vandpytter.

 
Kontakt:
Skulle der opstå forhold, som skal afhjælpes her og nu, kan du kontakte en af følgende personer:
Inden for normal arbejdstid:
 

SK Forsyning:
Sikkerhed og færdsel varetages af Irene Juul Vissing – Tlf.: 2928 4685 -  ijv@skforsyning.dk
Øvrige forhold varetages af  Kim Larsen – Tlf: 2910 4123 – kil@skforsyning.dk

 
Entreprenør:
Munck Forsyningsledninger A/S
Projektleder, som er pladsen dagligt under udførelsen af arbejdet.
Formand for Kloak -  Jimmi Hansen - Tlf. 5167 7597 -  jha@munck.dk
Formand for Fjernvarmearbejder – Henrik Justensen – Tlf. 2543 3131 – hej@munck.dk
Entrepriseleder -  Frederik Müller - Tlf. 2543 3119 -  fmu@munck.dk

 
Uden for normal arbejdstid:
SK Forsynings vagttelefon: 5836 2500

 
Overskrift
Stillinge Strand 2015-2017 - Læs om projektet her
Nyhedstekst

Opdateret 16. oktober  2018


Kort om projektet:

Kloakering af Stillinge Strand er en del af et større projekt. Hele sommerhusområdet langs Musholm bugt skal kloakeres. I Stillinge Strand skal ca. 1.000 ejendomme kloakeres i perioden 2015 - 2017.

 

Status - det sker efteråret 2018

Anlægsarbejdet har været afsluttet i et godt stykke tid, og kloakanlægget er i fuld drift i alle områder af Stillinge Strand.

Vi har i uge 37-39 udført det afsluttende slidlag. Arbejdet er afsluttet, dog udestår enkelte mangler som vil blive udført i de kommende uger. Der er tale om mindre ting. 

 


 
Oversigtskort (PDF) 

 

Etape 5.1:

Klarmeldingsbrev er udsendt, og det er nu muligt at tilslutte sig.

Vi er færdige med retableringerne, og alle veje er gennemgået sammen med de respektive grundejerforeninger.

 

Etape 5.2: 

Klarmeldingsbrev er udsendt, og det er nu muligt at tilslutte sig.

Vi er færdige med retableringerne, og alle veje er gennemgået sammen med de respektive grundejerforeninger.

 

Etape 5.3:

Gravearbejdet afsluttet. .
klarmeldingsbrev udsendt uge 46 -2017. Der kan tilsluttes fra den 15. november 2017. 


Tidsplan for etape 5.3  (PDF)   (Opdateret 19. juni)

 

Materiale fra informationsmøde den 13. oktober:

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)

Spørgsmål og svar fra infomødet

 

Projektet:

Anlægsentreprisen udføres af: Gorm Hansen og Søn A/S 

Leverandører af pumper er:

Mellem/hovedpumpestationer: Grundfos A/S

Minipumpestationer: Liqflow

 

Fotoregistrering huse og veje:

Alle veje fotoregistreres af entreprenøren inden anlægsopstart. Der afholdes ligeledes indledende/- og afsluttende vejsyn med deltagelse af grundejerforening og evt. Vejmyndigheden (Slagelse kommune)

 

Entreprenøren fotoregistrerer ligeledes alle huse inden gravearbejdet påbegyndes. 

 

Hvem kan du kontakte?

Spørgsmål vedr. Skelbrøndsplacering samt matrikelforhold:

Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf.  4630 0310 (hovednr.)

Jette Nielsen (jean@orbicon.dk )  eller Peter Mosekjær (pemo@orbicon.dk).

 

Øvrige spørgsmål:

Kontakt Orbicon på tlf: 4630 0310 eller alternativt SK Forsyning, Anders Florup Nielsen: 5836 2566

Overskrift
Renovering af kloaknettet i Slagelse og Boeslunde
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Slagelse og Boeslunde.

Arbejdet påbegyndes i uge 17 og forventes færdigt uge 36 i 2017.


 

Renovering af de udvalgte ledninger kommer til at foregå i 3 hovedtrin:
1. Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet, TV-inspiceret og klargjorte, og der
    foretages eventuelle punktreparationer
2. Foring af kloakledning og åbning af stik
3. Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde


Det er NCC Danmark A/S, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, borgerne vil møde i området.
 

Entreprenøren udsender information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.
 

Se kort over berørte områder i Slagelse

 

Se kort over berørte områder i Boeslunde

 

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:
Projektleder NCC Danmark A/S, Lars Green tlf. 39 10 39 10 eller pr. mail: lge@ncc.dk 
Kloakmester SK Forsyning A/S, Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail: sma@skforsyning.dk eller: info@skforsyning.dk

Overskrift
Bildsø Strand 2018-2019 - Læs om projektet her
Nyhedstekst

Opdateret 30. oktober. 2018


Kort om projektet:

Kloakering af Bildsø Strand er en del af et større projekt. Hele sommerhusområdet langs Musholm bugt skal kloakeres. I Bildsø Strand skal ca. 300 ejendomme kloakeres i perioden 2018 - 2019. Projektet udføres i 2 etaper.

 

Status - det sker i november

 

Etape 6.1 (2018) 

Vores entreprenør skulle nu gerne være færdig med de sidste større gravearbejder. Enkelte mindre huller kan dog stadig forekomme.

I den næste periode vil pumperne blive gjort klar til drift og entreprenøren vil foretage de sidste retableringer af haver og veje.
Vores rådgiver Orbicon vil udsende brev til alle ejere vedr. retableringen inde på privat grund, med info om procedure-kontaktpersoner såfremt der er noget ved retableringen som skal kigges på. 

Når vi kender forventet tidspunkt for idriftsætning vil dette blive meldt ud, ligesom forventet tidspunkt for udsendelse af opkrævning for tilslutningsbidrag vil blive meldt ud. Vi forventer pt. begge dele sker i indeværende år.

Der blive udsendt brev til alle i etape 6.1 når der må tilsluttes. 


 

Etape 6.2
I samarbejde med graventreprenøren er det blevet besluttet at fremrykke opstart af etape 6.2 til efteråret 2018. 


På den baggrund afholdte vi et velbesøgt infomøde d. 22. oktober i Kirke Stillinge Hallen. Skulle man have været forhindret i at deltage i mødet kan præsentationerne fra mødet ses nedenfor


 

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)  - (foreløbig tidsplan er i præsentationen)

Spørgsmål og svar fra infomødet

 

  
Oversigtskort - Tidsplan

Graveentreprenørens anlægstidsplan etape 6.1( der tages forbehold for ændringer)
Graveentreprenørens anlægstidsplan etape 6.2 - kommer snart ( se evt. præsentationen fra borgermødet m. foreløbig tidsplan)

Oversigtkort etape 6.1- (opdateret 11. sep)

Oversigtskort etape 6.2 - kommer snart
 

 Materiale fra informationsmødet for etape 6.1 d. 19. marts 2018

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)

Spørgsmål og svar fra infomødet

Præcisering vedr. sluttømning:

På infomødet blev der talt om sluttømning af septictank ved tilslutning til kloaknettet.

Her oplyste vi at alle kan bestille en sluttømning gratis.

Dette er ikke helt korrekt. I Bildsø etape 1, vil SK Forsyning undlade at foretage den planlagte tømning i 2019, og i stedet udskyde tømningen til der skal foretages tilslutning til den nye spildevandskloak .

Dermed bliver sidste ordinære tømning i stedet foretaget som sluttømning . Det er derfor vigtigt at kloakmesteren bestiller sluttømningen ved tilslutning.

Betaling for tømning er fortsat svarende til vores prisliste, men vi ændrer på tømningsrytmen i 2019.


 

Projektet:

Anlægsentreprisen udføres af: Gorm Hansen og Søn A/S 

Leverandører af pumper er:

Mellem/hovedpumpestationer: Grundfos A/S

Minipumpestationer: Liqflow A/S


Fotoregistrering huse og veje:

Alle veje fotoregistreres af entreprenøren inden anlægsopstart. Der afholdes ligeledes indledende/- og afsluttende vejsyn med deltagelse af grundejerforening og evt. Vejmyndigheden (Slagelse kommune)


 

Hvem kan du kontakte?

Spørgsmål vedr. Skelbrøndsplacering samt matrikelforhold:

Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf.  4485 8687 (hovednr.)

Jette Nielsen (jean@orbicon.dk )  eller Peter Mosekjær (pemo@orbicon.dk).


Spørgsmål vedr. tillæg til spildevandsplan: 
Kontakt Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, tlf. 5857 3600 (hovednr), el. pr. mail teknik@slagelse.dk
 

Øvrige spørgsmål:

Kontakt Orbicon på tlf: 4485 8687 eller alternativt SK Forsyning, Anders Florup Nielsen: 5836 2566

Overskrift
Renovering af udvalgte kloakledninger i Slagelse, Gimlinge og Korsør
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Korsør, Gimlinge, og Slagelse.


Der er tale om følgende veje:


Korsør:

Kornvej, Hvedevej, Bygvej, Rugvej, Kjærsvej, Græsvænget, Humlevænget, Havrevænget, Grønager, Risvænget, Skovåsen og Bondebjerg


Slagelse:

Vestre Ringgade, Oehlenschlægersgade, Fisketorvet, Nytorvet, Rosengade, Schweizerpladsen, Ndr. Stationsvej, Sdr. Stationsvej, Valbyvej og Rosenkildevej


Gimlinge:

Katrinevej


Hvornår?:

Arbejdet startes op i uge 18 og forventes færdigt i uge 38.


Renovering af de udvalgte ledninger vil foregå i 3 hovedtrin.

1. Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet og TV-inspiceret samt

    klargjort samt evt. punktreparationer

2. Foring af kloakledning og åbning af stik

3. Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde


Det er VP Villy Poulsen AS, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, man vil møde i området.


Entreprenøren udsender yderligere information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.


Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:

Projektleder VP Villy Poulsen, Flemming Madsen tlf: 2760 6780 mellem kl. 08.00 og 16.00.

Kloakmester SK Spildevand, Søren Madsen pr. mail sma@skforsyning.dk eller  info@skforsyning.dk

SK Forsyning
Åbningstider
Man-ons
10-15.00
Torsdag
10-17.30
Fredag
10-13.00
Til toppen