Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Roterende nyhed Overskrift:

Vil du have fjernvarme?

Nyhedslink Rotator:
Vil du have fjernvarme?
Roterende nyhed Overskrift:

SK Forsyning - nu med brintbiler

Nyhedslink Rotator:
SK Forsyning - nu med brintbiler
Roterende nyhed Overskrift:

Aflæs vandmåleren i sommerhuset

Nyhedslink Rotator:
Aflæs vandmåleren i sommerhuset

Nyheder

22-09-2017
Er dit vand misfarvet?
Billede stort:
Er dit vand misfarvet?
Nyhedstekst

Er vandet brunligt, når du åbner for vandhanen? Så er der en god grund til det. Beredskabet er for tiden i gang med at skylle brandhaner igennem. Det betyder, at drikkevandet i flere områder er brunt. Det er ikke farligt at drikke vandet, men til gengæld heller ikke særligt lækkert med brunt drikkevand. Det, du skal gøre er at lade vandet løbe, til det bliver klart igen.

Hent en anden nyhed:
18-09-2017
Nu starter gravemaskinerne for alvor, så der kan komme fjernvarme på Halsskov
Billede stort:
Nu starter gravemaskinerne for alvor, så der kan komme fjernvarme på Halsskov
Nyhedstekst

Det store projekt med at bringe fjernvarme til Halsskov vil nu starte op på flere fronter. SK Forsyning er allerede gået i gang med de forberedende arbejder igennem Byparken. Nu, hvor broløbet er afviklet, kan vi begynde at speede processen op.


Det har været meget vigtigt for os, at vi forsøger at genere trafikken igennem Halsskov mindst muligt.


Det var derfor en stor fordel, da vi fik en aftale med Korsør havn om at lægge de store ledninger på deres matrikel langs Tårnborgvej. Herved undgår vi store omkørsler og massive gener.


Derfra er det muligt at udnytte det tidligere baneareal, som Slagelse kommune overtog, da færgerne blev nedlagt, til videreførelse af ledningerne. Området kendes i dag som Byparken.


”Vi kommer naturligvis til at genere en lang række beboere langs parken, og stierne bliver lukket i en periode, men alternativet var at lægge ledningerne i Tårnborgvej”, siger Anlægschef i SK Forsyning Torben Kofoed og fortsætter: ”Og det ville have givet store udfordringer for trafikken i en lang periode.


Det er klart at vi ikke kommer helt ubemærket igennem parken, og en del beplantning bliver ryddet under forløbet.”

Efter arbejdet retableres stien svarende til det eksisterende forløb. Fra rundkørslen ved Motalavej føres ledningerne under motorvejen via den gamle tilkørsel til Kodakhuset og ud til det kommende halmvarmeværk.


En hovedledning kommer til at køre langs motorvejen bag blokkene på Motalavej helt frem til Fasanhaven, og videre ned ad Halsskovvej. En meget stor del af arbejderne foregår ligeledes uden for vejen, for at genere så lidt som muligt.


SK Forsyning har gennem hele planlægningsforløbet mødt stor velvilje for at lægge ledninger lidt utraditionelt, netop af hensyn til trafikken. Arbejdet vil efter planen tage 12 måneder, og vi er allerede startet i Byparken. Det forventes at næste etape vil ligge i området ved Fasanhaven, og herefter ved rundkørslen ved havnen.


”Den samlede opgave er budgetteret til over 35 mio. kr. og vil forbinde centralen på Gasværksvej med det nye varmeværk til glæde for forbrugerne på begge sider af Korsør nor”, afslutter Torben Kofoed.

Hent en anden nyhed:
12-09-2017
SK Forsyning har nu undersøgt alle kildepladser for pesticidet Desphenyl-Chloridazon
Billede stort:
SK Forsyning har nu undersøgt alle kildepladser for pesticidet Desphenyl-Chloridazon
Nyhedstekst

SK Forsyning offentliggjorde den 21. august, at man som en af de første vandforsyninger i landet havde fundet pesticidet Desphenyl-Chloridazon (DPC) i drikkevandsboringer på Nordre Vandværk.


En lang række vandværker har efterfølgende valgt at analysere drikkevandet for det pågældende pesticid og en del vandforsyninger har til stor overraskelse fundet det pågældende pesticid i drikkevandet.


Efter fundet af pesticidet på kildepladsen ved Skælskør valgte SK Forsyning A/S at analysere drikkevandet fra alle vandværker.

Målingerne har vist, at der - desværre - også er spor af PDC i vandet fra Valbygårdsværket. På de øvrige kildepladser er der ikke fundet PDC.


På Valbygårdsværket er der målt et indhold på 0,032 ug/l, hvilket er noget under den grænseværdien på 0,1 ug/l, som er fastsat politisk og meget langt fra det niveau på 240 ug/l, hvor det kan være sundhedsskadeligt.


”Alt vores drikkevand ligger således under de grænseværdier, som er fastsat af myndighederne, og der er således ingen problemer med at drikke vandet”, siger Vandchef i SK Forsyning Jan Jørgensen og fortsætter: ”Men det ærgrer os da, at vi nu kan begynde at måle spor af pesticid i drikkevandet fra nogle af vores vandværker”.


SK Forsyning tager drikkevandssikkerheden yderst alvorlig og vil i den nærmeste fremtid arbejde for at finde nye og upåvirkede kildepladser.

Hent en anden nyhed:
07-09-2017
Retlig uklarhed!
Billede stort:
Retlig uklarhed!
Nyhedstekst

PRESSEMEDDELELSE 

7. september 2017

Retlig uklarhed!

Hvem ejer egentlig vandmålerbrøndene ved Kelstrup-Næsby Strand?

SK Vand A/S og grundejerne (hovedsageligt sommerhusejere) ved Kelstrup-Næsby Strand er havnet i en retlig uklarhed, når det gælder ejerskabet til vandmålerbrøndene, som er gravet ned på den enkelte grundejers matrikel i området.


Tilbage i 2003 købte den daværende vandforsyning ejet af Slagelse Kommune vandværket og vandledningerne i området af Kelstrup-Næsby Strand vandværk, der var et selvstændigt – også juridisk set – andelsselskab. Også målerbrøndene blev købt, fremgår det af købsaftalen. 


Af det dagældende Regulativ for private vandforsyninger i Slagelse Kommune – og for øvrigt også det nugældende -  fremgår imidlertid, at målerbrøndene er grundejernes, og altså ikke vandværkets!


Det betyder umiddelbart, at vandværket har solgt grundejernes vandmålerbrønde uden reelt at eje dem.

Slagelse Kommunes vandforsyning og senere SK Vand A/S har siden 2003 og frem til 2014 i praksis forvaltet i overensstemmelse med købsaftalen, der dog som nævnt er i strid med det gældende vandregulativ.


Blandt andet har Slagelse vandforsyning og senere SK Vand A/S udskiftet ca. 25 % af brøndene i området i den overbevisning, at man havde købt brøndene og havde ejerskabet til samt ansvaret for dem.


Bestyrelsen i SK Vand A/S har flere gange drøftet problemstillingen. Senest har bestyrelsen den 6. september 2017 besluttet, at den administrative praksis, som har været gældende i perioden 2003-2014, hvor grundejerne har været i god tro i forhold til ejerskabet af brøndene, vil blive videreført. SK Vand A/S vil videreføre den hidtidige praksis og lade denne indskrive i vandregulativet som en særbestemmelse for Kelstrup-Næsby Strand området. Regulativet forudsættes godkendt af Slagelse Kommune som myndighed, ligesom det målerbrøndsabonnement, som skal opkræves hos grundejerne, skal indarbejdes i takstbladet og godkendes af Slagelse Kommune.


Herefter vil SK Vand A/S fremover etablere, vedligeholde og udskifte brøndene i Næsby Strand, når dette er økonomisk og praktisk muligt. En udskiftning af gamle brønde er nødvendig for at give tilstrækkelig plads til nye fjernaflæste målere.


Bestyrelsesformand Ole Drost udtaler: ”Det er en yderst speciel situation, der er opstået. Vi håber, at vi med den valgte løsning og særordningen for vandkunderne og grundejerne ved Næsby Strand har fundet en model, som er tilfredsstillende. Det er min faste overbevisning, at kunderne har været og er i god tro, når det gælder forestillingen om, at det er SK Vand A/S, der ejer målerbrøndene. Vi må så – på det praktiske plan og ved indførelse af et målerbrøndsabonnement – blot sikre lighed imellem vores vandkunders betaling og modtagne ydelser. Målerbrøndene er jo et stykke ”særinventar”, som SK Vand så, under de givne omstændigheder, stiller til rådighed for grundejerne i netop Næsby Strand – området”. 


Næstformand Bodil Knudsen tilføjer: ”Der er brugt megen tid på dialog med repræsentanter for området. Den valgte løsning kan forhåbentlig opnå bred opbakning blandt grundejerne”.

Hent en anden nyhed:
22-08-2017
SK Forsyning har fundet pesticid i drikkevandsboringer for første gang
Billede stort:
SK Forsyning har fundet pesticid i drikkevandsboringer for første gang
Nyhedstekst

Slagelse Kommune har for nyligt afsluttet en større analyse af sårbarheden ved kildepladserne i Kommunen. Analysen viser generelt, at mange af kildepladserne er godt beskyttet af et tykt lerlag, som forhindrer nedsivning af nitrat, pesticider m.v.

Kortlægningen har dog også afsløret, at SK Forsyning A/S kildeplads ved Nordre Vandværk ved Eggeslevmagle i Skælskør kun er beskyttet af et tyndere lerlag, hvorfor grundvandet her er mere udsat i forhold til forurening med nitrat og pesticider.


Slagelse Kommune og SK Forsyning A/S har derfor igangsat et pilotprojekt ved Nordre Kildeplads med det mål at kortlægge, hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes for at beskytte kildepladsen, så fremtidige generationer også er sikret adgang til rent drikkevand. Projektet kan medføre, at en del af landbrugsarealerne skal reducere nitratudvaskningen og stoppe med at bruge pesticider.


Drikkevandet hos SK Forsyning A/S analyseres løbende iht. de krav, der stilles fra statens side, hvor der som minimum skal undersøges for 33 pesticider og nedbrydningsprodukter. I forbindelse med pilotprojektet har Slagelse Kommune og SK Forsyning A/S valgt at foretage en meget omfattende analyse af råvandet ved kildepladsen, idet der er undersøgt for 417 pesticider og nedbrydningsprodukter. Dette for at have et så gennemarbejdet beslutningsgrundlag før de nødvendige indsatser iværksættes.


Ovennævnte analyser har desværre vist spor af et nedbrydningsprodukt af Chloridazon desphenyl-chloridazon i 5 ud af de 7 boringer på kildepladsen. Koncentrationerne har varieret fra <0.05 til 0.42 µg/l Grænseværdien for stoffet i afgangsvandet fra vandværket er 0,1 ug/l. På grund af fortyndingsmulighederne mellem boringerne vurderes det, at grænseværdien i afgangsvandet ikke er overskredet.


Chloridazon blev forbudt i Danmark i 1996, efter i perioden 1964-1996 at være anvendt som et ukrudtsmiddel til roer, rødbeder og løg. Stoffet indgår ikke i den række af sprøjtemidler, som drikkevand rutinemæssigt analyseres for. Det indgår heller ikke i Miljøstyrelsens overvågningsprogram. Miljøstyrelsens vurdering er, at der først opstår risiko for sundhedsmæssige problemer, ved et dagligt indtag på to liter vand med et indhold på 240 µg/l eller mere. Der er således ikke nogen sundhedsrisiko for borgerne med de målte værdier.


Slagelse Kommune og SK Forsyning A/S tager drikkevandssikkerheden yderst alvorlig og har på baggrund af ovennævnte valgt at foretage analyser på alle SK Forsyning A/S vandværker for ovennævnte stof. Der er ligeledes bestilt nye analyser fra Nordre kildeplads for at sikre, at de målte værdier er korrekte.


Hvis det viser sig, at flere boringer har rester af stoffet, vil vi bede alle vandværker i kommunen om at undersøge for desphenyl-chloridazon. Et stof som for nyligt også er registreret på Omø og Agersø vandværk. På begge øer er det også muligt at foretage fortyndinger af vandet, således at vandet til forbrugerne kan overholde grænseværdierne.


Selvom der ikke er nogen risiko for borgene forbundet med de målte niveauer, så har både Slagelse Kommune og SK Forsyning A/S valgt åbent at fortælle om fundet af pesticid for at opretholde tilliden til drikkevandssikkerheden. Begge parter forsikrer, at der vil blive taget de fornødne foranstaltninger for at sikre, at alle grænseværdier overholdes også i fremtiden.


Læs Miljøstyrelsens vurdering her

Hent en anden nyhed:
21-08-2017
Giv et praj og hjælp os med at hjælpe
Billede stort:
Giv et praj og hjælp os med at hjælpe
Nyhedstekst
Vidste du, at du har mulighed for at give os et praj, for eksempel, hvis der mangler lys i en gadelampe, der hvor du bor?

Find ud af, hvordan det foregår her på siden Giv et praj

Hent en anden nyhed:
Nyhedsarkiv - klik her
NyhedsbilledeLink Forside

Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
Quick links
Download Nyhedsarkiv FAQ
SK Forsyning
Åbningstider
Man-ons
10-15.00
Torsdag
10-17.30
Fredag
10-13.00
Du er her >
Til toppen