Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Man-tors 08-18:00

Fredag 08-13:00

info@skforsyning.dk

Skriv til os her

Indtast søgeord

Køb din el og gas hos os

Vi er din lokale leverandør

SK-Energi-Logo-Bg-forside
NYHEDER

SK Forsyning har fået tildelt MUDP-midler til forskningsprojekt

Billede stort:
SK Forsyning har fået tildelt MUDP-midler til forskningsprojekt
Nyhedstekst

SK Forsyning har i dag fået svar på en ansøgning om midler fra MUDP (Miljøteknologisk Udviklings-, test og DemonstrationsProgram) – svaret er ”go” og penge til at indlede et forskningsprojekt, der skal undersøge spildevands på virkning på biodiversiteten i vandløb.


Det er en glad og stolt ”Biolog og Procesansvarlig”, Natascha Kock Pedersen, som i dag har fået at vide, at MUDP har bevilget 1,9 mio. kr. til et forskningsprojekt, der skal undersøge spildevands påvirkning på vores vandløbs biodiversitet. ”Kort forklaret handler det om, at vi nu kan gå i gang med at undersøge, hvilken indvirkning blandt andet overløb har på de smådyr og insekter, der findes i vores vandløb med en ny metode (DNA-teknologi: Nanopore), som gør det meget lettere end hidtil og væsentligt billigere”, siger Natascha Kock Pedersen og fortsætter: ”Vi håber på, at projektet på sigt kan bane vejen for, at den metode, der anvendes i projektet, bliver noget som alle forsyningsselskaber kan bruge i deres daglige arbejde til overvågning og beskyttelse af biodiversiteten. Når der sker overløb – for eksempel i forbindelse med skybrud eller større regnmængder – kan der ske forandringer i antallet af smådyr og insektlarver og i hvilke arter, der findes i vandløbene. Det vil vi dels bedre kunne overvåge, dels vil vi kunne minimere påvirkningen af overløb fremadrettet, for det vil give os en stor viden om, hvor og i hvilket omfang overløbene skaber problemer for biodiversiteten”.


SK Forsyning har fået bevilget 1,9 mio. kr. til projektet, som starter op i januar 2022 og slutter til december 2023. ”Det er meningen, at vi implementerer metoden som en fast procedure, når projektet er slut, og vi påtænker ligeledes at udbrede den læring, så andre forsyningsselskaber kan få glæde af den”, siger Natascha Kock Pedersen og afslutter: ”Der er ikke ret mange i Danmark, som ellers kan undersøge for smådyr og insektlarver i vand. Med den nye metode bliver det forhåbentligt muligt at foretage undersøgelser hele året – og særligt i efteråret, hvor der primært ses overløb pga. nedbør. Med den gamle metode har man primært kunnet undersøge biodiversiteten forår og sommer. Alt i alt er der mange fordele ved dette her, og vi kan næsten ikke vente med at komme i gang”.


FAKTA:

  • Forskningsprojektet er et samarbejde mellem SK Forsyning, NIRAS, Aalborg Universitet og DMR (Dansk MiljøRådgivning).
  • Det forventes, at der i fremtiden vil blive stillet endnu skrappere krav til overvågning af biodiversitet fra myndighedernes side – både i forbindelse med udledning af spildevand fra rensningsanlæg og i forbindelse med udledning af overfladevand fra for eksempel veje. SK Spildevand har derfor et ønske om selv, på simpel vis, at kunne undersøge, hvordan biodiversiteten i recipienten påvirkes af spildevandsudløb.
  • DNA-metoder kan anvendes til vurdering af biologiske kvalitetselementer og vandkvalitet i vandløb – for eksempel smådyr og insektlarver, fisk, alger og planter
  • Det er målet, at test-metoden (Nanopore) fremadrettet kan anvendes i marken af egne medarbejdere on site, eller i egne relativt simple laboratorier. I tillæg udvikles og testes udstyr til automatiseret og intelligent DNA-prøvetagning, baseret på bestemte hændelser, der potentielt kan påvirke natur og biodiversitet. Det vil betyde hurtig, billig og årstidsuafhængig test af biodiversiteten.
  • Den nye metode benchmarkes (sammenlignes) med eksisterende konventionelle metoder for at undersøge, hvor langt man kan nå med den nye metode frem for den gamle.


VisLesMere2
20. oktober 2021

Historiske høje el- og gaspriser

Billede stort:
Historiske høje el- og gaspriser
Nyhedstekst

Vanvittige prisstigninger på naturgas

Normalt vil de europæiske lande trække på store lagre med naturgas, når priserne på det Europæiske marked tager himmelflugten. Men lagerne i Europa er allerede halvtomme pga. et højt forbrug her hen over sommeren. Leverancerne fra Rusland er samtidigt begrænset.


Dette forhold har bevirket, at udbuddet af naturgas har haft svært ved at matche efterspørgslen nu, hvor forbruget til opvarmning stiger. Disse forhold har medført at naturgaspriserne på det Europæiske marked er seksdoblet på bare ET år.  


Uheldig cocktail gør, at prisstigningerne på naturgas smitter af på el-priserne
Normalt produceres en meget betydelig andel af elektriciteten på det nordiske marked af atom-, vand - og vindkraft. Men i år er de nordiske vandreservoirer, der bruges til el-produktion mindre fyldte end normalt pga. usædvanligt lidt nedbør. Vandmængderne i reservoirerne er således p.t. 15 procentpoint mindre end normalt i Norge. Vejrforholdene har tilsvarende bevirket, at der har været mindre produktion af elektricitet på vindmøllerne.


Prisen på elektricitet fastsættes på den nordiske el-børs ud fra udbud og efterspørgsel. Markedet for el fungerer sådan, at det er den dyreste nødvendige el-producerende enhed, der til enhver tid bestemmer prisen på al strøm, der udbydes på det nordiske marked. Grundet de usædvanlige forhold er det ofte de gasfyrede kraftværker, som sætter prisen på el-markedet. Det betyder med andre ord at de høje naturgaspriser også påvirker elpriserne p.t.


Udsigt til højere energiudgifter i den kommende periode
De usædvanlige forhold betyder, at det bliver betydeligt dyrere at opvarme boligen i denne vinter, hvis man anvender naturgas som energikilde. Tilsvarende bliver elektriciteten også dyrere hen over vinteren. Opvarmer man sin bolig med en varmepumpe er det derfor også dyrere at opvarme boligen denne vinter. Kunder hos de store fjernvarmeselskaber behøver derimod ikke at frygte vinteren. Det skyldes det forhold, at varmeværkerne normalt kan vælge mellem mange forskellige energikilder, når de producerer fjernvarmen – flis, halm, gas og solpaneler.


Lavere priser igen i fremtiden
Den gode nyhed er, at priserne for el forventes at falde, når vi kommer om på den anden side af vinteren. Sandsynligvis vil priserne falde yderligere de kommende år. Dansk Energi, som er brancheforening for danske energiselskaber - forudser nemlig, at hvis der etableres tilstrækkelig grøn el-produktion, så vil fremtiden blive både billigere og grønnere.


FAKTABOKS:

Hvordan fungerer det danske og det europæiske el-marked?
Strøm bliver importeret og eksporteret ligesom andre varer. Priserne bliver fastsat på en el-børs, hvor el-producenter og el-handlere fra flere lande melder ind.


Hvor kommer strømmen i min stikkontakt fra?
Danmark er forbundet med Norge, Sverige, Tyskland og Holland via store el-kabler. Derfor består vores strøm af en blanding af den strøm, vi selv producerer og også af norsk vandkraft, svensk a-kraft og tysk kulkraft.


Hvor bliver elektricitet handlet?
Elprisen fastsættes hver time ved at krydse udbud med efterspørgsel, når blandt andet danske, norske, tyske, svenske el-producenter og el-leverandører melder produktion og forbrug ind til el-børsen Nord Pool Spot.

Markedet for el fungerer sådan, at det er den dyreste nødvendige el-producerende enhed, der til enhver tid bestemmer prisen på al strøm, der udbydes på det internationale marked. Ofte er der behov for et dyrt gasfyret værk, som derfor sætter prisen i elmarkedet.


El-leverandøren køber strømmen på Nord Pool Spot eller direkte hos el-producenten og sælger den til forbrugerne.

Det danske el-marked er præget af høj konkurrence, stor valgfrihed og lave priser (uden afgifter). Du kan som forbruger vælge mellem cirka 200 produkter fra over 50 forskellige selskaber på elmarkedet. Det er let at skifte leverandør, og det tager kun få minutter.

VisLesMere2
04. oktober 2021

Der er IKKE PFOS/PFAS i drikkevandet

Billede stort:
Der er IKKE PFOS/PFAS i drikkevandet
Nyhedstekst

Den ulykkelige situation, som medlemmerne af kvæggræsserforeningen i Korsør er endt i, har affødt nogle spørgsmål her i SK Forsyning. Der er flere, som har henvendt sig, fordi de er bekymrede for, om der skulle være PFOS/PFAS i drikkevandet. Det kan vi med ro i sjælen sige, at der IKKE er.


Vandet til Korsør kommer ikke fra én boring, men fra flere boringer placeret på flere Kildepladser – altså en samling af boringer.


Korsør får den største del af vandet fra Erdrup Vandværk (Baunehøjvej 7, 4242 Boeslunde) og en mindre del fra Valbygård Vandværk (Stillingevej 1, 4200 Slagelse). Erdrup Vandværk behandler vand fra Forlev kildeplads og Erdrup kildeplads – mens Valbygård behandler vand fra Jernbjerg kildeplads, Hovedværkets kildeplads og Valbygård kildeplads.


I SK Forsyning har vi et stramt kontrolprogram, der siden 2018 har betydet, at vi kontrollerer alle drikkevandsboringer hvert 3 år for en række miljøfremmede stoffer - herunder PFAS og PFOS.


Derudover analyserer vi for de samme stoffer på afgang af alle vandværker hvert år. Ingen af disse prøver – hverken i boringerne eller på vandværkerne, har vist tegn på, at vandet er forurenet med PFOS, PFAS eller andre af de miljøfremmede stoffer.


Vi har i en pressemeddelelse i marts måned meldt ud, at SK Forsyning af forsigtighedshensyn valgte at teste drikkevandet fra en vandbeholder i nærheden af den pågældende mark. De tre analyser herfra viste ikke tegn på PFOS. I en enkelt analyse er der dog fundet spor af PFOA (perfluoroctansyre) og PFNA (perfluornonansyre), som er i familie med PFOS-stoffer. Begge fund lå under grænseværdierne for drikkevand.


Alle prøveresultater er offentlig tilgængeligt via geus.dk. Prøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret/godkendt laboratorie og resultaterne kontrolleres af myndigheden inden de offentliggøres.


Der er mere information at hente hvis man klikker på linket 

Når man har klikket på linket, kan man finde en oversigt over vandværker i Slagelse Kommune – vores starter med anlægsnavnet SK Vand A/S.

VisLesMere2
16. september 2021

Erhvervs Awards er det store grønne arrangement i 2021

Billede stort:
Erhvervs Awards er det store grønne arrangement i 2021
Nyhedstekst

Det er endelig muligt at holde større arrangementer. Og når Erhvervs Awards 2021 løber af stablen den 12. november på ZBC, vil Klima- og Miljøprisen, som uddeles af Sydbank og SK Forsyning, igen i år bidrage til at sætte fokus på en bæredygtig fremtid for kommende generationer.


Hvem kan få Klima- og Miljøprisen?
Prisen gives til en virksomhed, institution eller organisation, der er beliggende i Slagelse Kommune, og som gennem et målrettet initiativ på markant vis har gjort en særlig indsats for at beskytte mod klimaforandringer og/eller understøtter et bæredygtigt miljø. Alt inden for rammerne af FN’s verdensmål.

"Det handler om ansvarlighed. I dag er det et naturligt krav til alle virksomheder, at man er bevidste omkring klima og miljø. Ikke mindst de dystre udsigter i FN’s Klimarapport fra 9. august 2021 bekræfter desværre, at noget SKAL ske NU. Med denne pris vil vi gerne motivere, inspirere og anerkende dem, der gør det særligt godt på området", siger Jesper Lund Wimmer, Områdedirektør i Sydbank.

"Klimaforandringerne påvirker os alle og er et fast punkt på dagsordenen i hele verden. Med Klima- og Miljøprisen vil vi gerne fremhæve en virksomhed eller organisation, der gør en særlig indsats - også gerne i bevidsthed om de særlige klima- og miljømål blandt FN’s 17 verdensmål", tilføjer Jan Østerskov, direktør i SK Forsyning, som gennem en årrække har haft og arbejdet med grøn omstilling som del af virksomhedsstrategien.

Jesper Lund Wimmer og Jan Østerskov er enige om, at Klima- og Miljøprisen gennem Erhvervs Awards 2021 kan bidrage til, at der kommer endnu mere fokus på klima og miljø i lokalområdet. Det sender et stærkt signal om, at vi alle bør stå ”...sammen om en bæredygtig fremtid..”, som også er titlen på SK Forsynings 2025-strategi. Vi kan og bør tænke bæredygtighed ind i vores hverdag, ikke kun privat, men også når vi er på arbejde.

Sådan indstiller du en kandidat
Kandidater til Klima- og Miljøprisen kan indstilles af virksomheder, institutioner, organisationer og enkeltpersoner. Hvis man vil indstille en kandidat, skal man gøre det at udfylde og returnere indstillingsblanketten, som man finder her. Blanketten skal være indsendt til klimapris@skforsyning.dk senest den 1. september 2021.


Læs mere om prisen her

Indstillingerne vurderes af en dommerkomité, der består af en repræsentant fra henholdsvis Sydbank og SK Forsyning samt formanden for Slagelse Kommunes miljøudvalg, Jørgen Grüner.


Selve prisen består af et diplom, et kunstværk og ”et grønt bevis”. Vinderen af Sydbank og SK Forsynings Klima- og Miljøpris kåres som nævnt under Erhvervs Awards den 12. november. 

12. august 2021

Vand kan også sorteres

Billede stort:
Vand kan også sorteres
Nyhedstekst

Ny film fra SK Forsyning viser, hvordan separatkloakering foregår

Affald skal sorteres – det ved enhver. Det gælder også for vand – hvor det hedder: Regnvand for sig og spildevand for sig og det er dét, man kalder separatkloakering. Det er mange steder nødvendigt for at forhindre oversvømmelser ved kraftige og hyppige regnskyl og for at rense vandet bedst muligt.

I en ny film fortæller vi om sortering af regnvand og spildevand. Filmen kan ses her


Regnvand siver ned på egen grund
Nogle steder skal eller kan grundejerne selv håndtere regnvand på egen grund. Det kan løbe i en underjordisk beholder – en faskine – eller det kan samles op i regnbede og være med til at skabe rislende liv i haven.


Separatkloakering
Andre steder foregår det ved separatkloakering – ét rør til regnvand og ét til spildevand. Regnvandet løber til et bassin, hvor urenheder synker til bunds, og vandet langsomt kan sive videre til et vandløb. Spildevandet løber til et renseanlæg.

”Når vi udfører projekter med separatkloakering, er det dyrt både for SK Forsyning og for mange grundejere, som selv skal selv betale for at få lagt et ekstra rør på deres grund. Med filmen vil vi gerne forklare, hvordan det foregår og hvilken effekt, det har. Vi sorterer vandet, fordi det er den mest klimasikre og bæredygtige løsning”, siger Jan Jørgensen, der er Senior projektleder i SK Forsyning.

Undgår at grave flere gange
Når et område bliver separatkloakeret, er gaden ofte gravet op i længere tid. For at undgå at grave flere gange, benytter SK Forsyning altid anledningen til at kontrollere de eksisterende rør og om nødvendigt skifte dem. SK Forsyning søger også at koordinere arbejdet med kommunen og andre ledningsejere, så den samme vej ikke graves op flere gange på kort tid.

SK Forsyning har lavet filmen i et samarbejde med en række andre forsyningsselskaber, som også arbejder med at sortere vandet.

25. juni 2021
Nyheds- og pressearkiv
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen